• Albrecht Koch © Martin Foerster Albrecht Koch © Martin Foerster

Konzertsaal im Kulturpalast
Klassen 3-7

Dresdner Schulkonzert im Kulturpalast

Die Königin der Instrumente


Albrecht Koch | Orgel
Daniel Haupt | Moderation